Menu Zamknij

Kasy, drukarki – co trzeba łączyć z terminalem płatniczym?

864x576px kasy terminal 2022 01 10 png 2 Kasy, drukarki - co trzeba łączyć z terminalem płatniczym? Procash Warszawa

Nie wszystkie urządzenia online będą łączone z terminalami płatniczymi

864x576px kasy terminal 2022 01 10 png 2 Kasy, drukarki - co trzeba łączyć z terminalem płatniczym? Procash Warszawa

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. Ustawa o VAT) sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ewidencjonowana jest przy zastosowaniu kas rejestrujących. Stąd w każdym przepisie prawnym mowa jest o „kasach rejestrujących”. Wydane na podstawie tej Ustawy rozporządzenia „techniczne”, czyli np. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z 12.09.2021, Dz.U. poz. 1759, ze względu na konstrukcję określa kasy rejestrujące jako „kasy autonomiczne” oraz „drukarki fiskalne” – co wynika z § 4. w/w Rozporządzenia. Zgodnie z tym Rozporządzeniem decyzja Prezesa Głównego Urzędu Miar wydana dla każdego z urządzeń fiskalnych mówi o „kasie rejestrującej” a w charakterystyce kasy określa, czy jest to „kasa autonomiczna” czy też „drukarka fiskalna”. W Ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105), tzw. Polskim Ładzie, w art. 22. pkt 3. zobowiązującym przedsiębiorcę do zapewnienia współpracy terminala z kasą online wyraźnie jest zapisane:

„Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy”Przepisy wykonawcze, czyli w/w Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii, w § 6.7c i § 44.1 wyraźnie wskazuje, że obowiązek posiadania interfejsu komunikacyjnego kasa – terminal płatniczy dotyczy kas fiskalnych a nie dotyczy drukarek fiskalnych. Dlatego drukarki fiskalne w swoich konstrukcjach nie posiadają interfejsu komunikacyjnego umożliwiającego połączenie ich z terminalami płatniczymi z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego o którym mowa w § 44.5. Rozporządzenia. Nie posiadając interfejsu komunikacyjnego, drukarki fiskalne (zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stanem faktycznym) nie podlegają obowiązkowi łączenia ich z terminalami płatniczymi.Podsumowując, obowiązek łączenia z terminalem płatniczym po 1 lipca 2022 roku dotyczy jedynie kas autonomicznych onlinenie dotyczy drukarek fiskalnych, nie dotyczy też wszelkich innych urządzeń offline (kopia E i papierowa). Dla kontrolerów, podstawą do weryfikacji spełniania obowiązku łączenia urządzeń fiskalnych z terminalami płatniczymi będą więc zapisy (charakterystyka) z decyzji Prezesa GUM wydanej dla danego modelu urządzenia rejestrującego online.

W decyzjach Prezesa Głównego Urzędu Miar nr PT 34/2019 z 16.05.2019wydanej dla kasy rejestrującej NOVITUS ONE ONLINE, oraz PT 16/2019 z 4.04.2019 r. wydanej dla kasy rejestrującej NOVITUS NEXT ONLINE, w danych charakteryzujących kasy znajdują się zapisy, że te urządzenia to „drukarki fiskalne”. Nie podlegają więc pod obowiązek łączenia z terminalami płatniczymi.