Menu Zamknij

Więcej czasu na wymianę kas fiskalnych na kasy online

Przedłużenie terminu na prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. 

a) pierwsza grupa podatników (świadczących m.in. usługi związane z wyżywieniem, krótkotrwałym zakwaterowaniem) w terminie do 31 grudnia 2020 r.

b) druga grupa podatników (świadczących m.in. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane) do 30 czerwca 2021 r.

Zmian w tym zakresie przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 11 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Zmiany w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Rozporządzenie zostało przygotowane, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 oraz podejmowanymi szeroko przez administrację publiczną działaniami mającymi na celu minimalizację zagrożenia funkcjonowania społeczeństwa i państwa, jak również rozwiązania o charakterze wspierającym przedsiębiorców.

Na podstawie  delegacji art. 145b ust. 5 ustawy o VAT (zwanej dalej „ustawą”) minister właściwy do spraw finansów publicznych może przedłużać terminy prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii i terminy z art. 145b ust. 3 ustawy, określając rodzaje czynności, dla których termin został przedłużony, oraz dzień upływu przedłużonego terminu, uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej oraz możliwości prowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Nowe rozporządzenie ma na celu umożliwienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej narażonej na znaczne ograniczenia w funkcjonowaniu czy wręcz ich zamknięcie spowodowane trudnościami związanymi z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS CoV-2.

Przesunięcie terminów wymiany kas „starego typu” na kasy online

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami terminy pozwalające na prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, a w konsekwencji konieczność wymiany tych kas na kasy fiskalne online.

Zawarta w rozporządzeniu zmiana odpowiednio przesuwa:

pierwszą grupę podatników – z 30 czerwca 2020 r.,  na 31 grudnia 2020 r

drugą grupę podatników – z 31 grudnia 2020 r., na 30 czerwca 2021 r.

Przewiduje się przedłużenie terminu na prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii dla pierwszej grupy podatników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., tj. podatników:

a) świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

b) dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Proponuje się również przedłużenie terminu na prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii dla drugiej grupy podatników w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. przez podatników świadczących usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

W związku z przesunięciem terminów na prowadzenie ewidencji przy użyciu kas starego typu, ustawodawca przedłuża też odpowiednie terminy przyjęte za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na potrzeby ulgi na zakup kas online.

Odroczenie terminów – odpowiedź na apel przedsiębiorców

Przedmiotowa propozycja, jak wyjaśnia ustawodawca, jest odpowiedzią na apele ze strony przedstawicieli przedsiębiorców w zakresie podjęcia przez organy administracji publicznej działań ochronnych dla biznesu w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, m.in. Polskiej Izby Handlu, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Związku Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333703/katalog/12686431#12686431

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/kasy-fiskalne/4581365,Wiecej-czasu-na-wymiane-kas-fiskalnych-na-kasy-online.html